Szukaj:
 

Możliwość zwolnienia beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006’’ ze zobowiązań umownych z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej

 

W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań określonych w umowie przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego na lata 2004-2006 z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności - określonych
w przepisach wspólnotowych lub rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych działań PROW 2007-2013 lub w przepisach Uzupełnienia SPO ,,Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006’’ beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez ARiMR z wykonania tego zobowiązania lub za zgodą Agencji zmienić termin jego realizacji.

W tym celu należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami (np. protokół z oszacowania powstałych szkód sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody), w terminie:

·      30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku - dotyczy beneficjentów SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006’’

 

·      10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku – dotyczy beneficjentów PROW 2007-2013.

 


a