Szukaj:
 

NIE PAL ŚMIECI – NIE TRUJ!

Niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych, na wolnym powietrzu oraz w przestarzałych spalarniach to główne źródła toksycznych dioksyn w środowisku naturalnym. Nie pal śmieciami jesienią – nie truj!


Problem dotyczy zarówno środowisk miejskich jak i wiejskich. Zawierające dioksyny produkty spalania odpadów i środki ochrony roślin przedostają się z powierzchni gleby do wód gruntowych i płodów rolnych, a w dalszej kolejności do organizmów zwierząt hodowlanych będących źródłem pożywienia człowieka. Dioksyny przenikają do ludzkiego organizmu po spożyciu skażonych nimi produktów mięsnych, skażonych jaj, produktów mleczarskich i skażonych ryb. Kumulują się w wątrobie i tkance tłuszczowej.


Skutki szkodliwego działania dioksyn uderzają szczególnie w przyszłe pokolenia m.in. ze względu na zdolność przenikania przez łożysko i odkładania się w tkance tłuszczowej płodu, a także z powodu narastającego stężenia tych toksyn w środowisku.


Ich działanie na ludzki organizmu opiera się na powolnym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, nerek, płuc i mózgu. Dioksyny uszkadzają także system hormonalny i immunologiczny, a także rozrodczy powodując obniżenie płodności oraz trudności w utrzymaniu ciąży. Mogą powodować zakłócenie procesu repliki kodu genetycznego. Duże stężenie dioksyn ma działanie alergiczne i rakotwórcze.


Jednym z podstawowych działań zapobiegających narastaniu skażenia środowiska jest recykling odpadów komunalnych (czyli selektywna zbiórka). Dlatego prosimy - segreguj, nie truj!


Ważne! Na terenie Związku zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości (§16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego PRGOK w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi).

 


 
a