Szukaj:
 

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12oo (środa)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się X sesja Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Stefan Kowal


 

Porządek X sesji Rady Gminy Kaczory:


 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  -
  przewodniczących Komisji,
  -
  Wójta Gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2016-2026.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

14. Zakończenie.


a