Szukaj:
 

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 12 października 2016 r. o godz. 12oo (środa)

w sali wiejskiej przy OSP Kaczory, Plac Jana Pawła II

odbędzie się XV sesja Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Stefan Kowal

 

Porządek XV sesji:

 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  -
  przewodniczących Komisji,
  -
  Wójta.

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kaczory.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmiłowo.

 9. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

 10. Zapytania i wolne wnioski.

 11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 12. Zakończenie.a