Szukaj:
 

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 12oo (piątek)

w sali wiejskiej przy OSP Kaczory, Plac Jana Pawła II

odbędzie się XIX sesja Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Stefan KowalPorządek XIX sesji:

 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  -
  przewodniczących Komisji,
  -
  Wójta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaczory, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kaczorach Szkoły Filialnej w Rzadkowie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania uchwały Nr XVIII/139/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego roku szkolnego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kaczory w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kaczory.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2017 roku.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy:
  -
  Komisji Rewizyjnej,
  -
  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  -
  Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu,
  -
  Komisji Rozwoju Gospodarczego Praworządności i Budżetu.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 16. Zakończenie.
a