Szukaj:
 


O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y 

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 22 maja 2017 r.  o godz.  12oo (poniedziałek)

w sali wiejskiej przy OSP Kaczory, Plac Jana Pawła II

odbędzie się XX sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal


1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2016 r.
a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2016 r.
8. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:
a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2016 r.
c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016 r.
d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Zakończenie.


a