Szukaj:
 

 Zarządzenie Nr 41/2014

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kaczory na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/181/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XXXII/186/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kaczory na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


2. Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26 sierpnia 2014 r. a zakończenia na dzień 08 września 2014 r.


3. Ustala się jako formę konsultacji - wyrażenie pisemnej opinii i złożenie uwag - w w/w terminie.


4. Wyznacza się inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych - jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon WolskiLista załączonych plików      
Załącznik (54.5kB) pobierz pokaż

a